Thông báo

Kế hoạch giảng dạy năm học 2023 - 2024
Kế hoạch giảng dạy năm học 2023 - 2024
 
Thông báo Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 46 tại Trụ sở chính (Năm học 2023-2024)
Thông báo Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 46 tại Trụ sở chính (Năm học 2023-2024)
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ Phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ Phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo V/v sinh viên K44 không khám sức khỏe định kỳ
Thông báo V/v sinh viên K44 không khám sức khỏe định kỳ
 
Thông báo V/v trả lại tiền Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Bảo hiểm y tế năm 2022, 2023
Thông báo V/v trả lại tiền Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Bảo hiểm y tế năm 2022, 2023
 
Thông báo Thu hồi tài liệu và hoàn trả tiền đặt cọc mượn tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp
Thông báo Thu hồi tài liệu và hoàn trả tiền đặt cọc mượn tài liệu đối với sinh viên tốt nghiệp
 
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên khóa 44
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên khóa 44
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa đối với các hình thức đào tạo (Đợt xét tháng 6/2023)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa đối với các hình thức đào tạo (Đợt xét tháng 6/2023)
 
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên đai học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên đai học chính quy
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trình độ đại học (Đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2023)
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trình độ đại học (Đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2023)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên toàn Trường
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ Phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ Phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học tại hoc kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học tại hoc kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo V/v Khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho sinh viên K44
Thông báo V/v Khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho sinh viên K44
 
Nội dung tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đợt 2 năm học 2022-2023 các khóa 44,45,46 và phân hiệu học trực tuyến
Nội dung tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đợt 2 năm học 2022-2023 các khóa 44,45,46 và phân hiệu học trực tuyến
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên và học viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên và học viên toàn Trường
 
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học, Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học, Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp