Thông báo

Thông báo V/v góp ý Quy chế tổ chức thi cho các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v góp ý Quy chế tổ chức thi cho các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy học tập tại học kỳ II năm 2020-2021 đối với sinh viên, học viên
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy học tập tại học kỳ II năm 2020-2021 đối với sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập học kỳ II 2020-2021
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập học kỳ II 2020-2021
 
THông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021
Danh sách phòng thi, ca thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
 
Thông báo v/v học tập ngày 23/01/2021
Thông báo v/v học tập ngày 23/01/2021
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2021 cho sinh viên trong trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2021 cho sinh viên trong trường
 
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự kỳ thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (đợt thi ngày 15/11/2020)
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự kỳ thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (đợt thi ngày 15/11/2020)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ II 2020-2021 đối với học viên cao học
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ II 2020-2021 đối với học viên cao học
 
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ I năm học 2020-2021 đối với Khóa 45 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ I năm học 2020-2021 đối với Khóa 45 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K45
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K45
 
Thông báo v/v học tập ngày 10/11/2020
Thông báo v/v học tập ngày 10/11/2020
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký học tra cứu thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 45
Hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký học tra cứu thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 45
 
Kế hoạch Tổ chức chuyên đề giáo dục đạo đức đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong Tuần lễ giáo dục công dân
Kế hoạch Tổ chức chuyên đề giáo dục đạo đức đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong Tuần lễ giáo dục công dân
 
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I 2020-2021 đối với hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I 2020-2021 đối với hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch học quy chế và nội quy thư viện đối với sinh viên Khóa 45
Thông báo v/v thay đổi lịch học quy chế và nội quy thư viện đối với sinh viên Khóa 45