Thông báo

Quyết định chỉnh sửa nội dung thông tin bằng tốt nghiệp đại học Luật
Quyết định chỉnh sửa nội dung thông tin bằng tốt nghiệp đại học Luật
 
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa tốt nghiệp còn nợ tài liệu Thư viện
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa tốt nghiệp còn nợ tài liệu Thư viện
 
Danh sách sinh viên các Khóa đại học Luật hình thức đào tạo chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
Danh sách sinh viên các Khóa đại học Luật hình thức đào tạo chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung lần 2 cho sinh viên K43 và sinh viên K46
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung lần 2 cho sinh viên K43 và sinh viên K46
 
Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung thông tin bằng tốt nghiệp đại học Luật
Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung thông tin bằng tốt nghiệp đại học Luật
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 18 (lớp D,E,F,G) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2022)
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 18 (lớp D,E,F,G) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2022)
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 2 năm 2022)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 2 năm 2022)
 
Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 hình thức đào tạo đại học chính quy
Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa
 
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 43 và Khóa 46 hình thức Đại học chính quy
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 43 và Khóa 46 hình thức Đại học chính quy
 
Thông báo v/v học tập học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa các hình thức đào tạo đại học
Thông báo v/v học tập học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa các hình thức đào tạo đại học
 
Thông báo v/v học tập trung đối với sinh viên các khóa, các bậc đào tạo
Thông báo v/v học tập trung đối với sinh viên các khóa, các bậc đào tạo
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên chính quy K46 tại Trường Đại học Luật HN và Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên chính quy K46 tại Trường Đại học Luật HN và Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên chính quy Khóa 46 và VB2 Khóa 20 Tại Trường Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên chính quy Khóa 46 và VB2 Khóa 20 Tại Trường Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu bạn đọc mượn quá hạn
Thông báo V/v thu hồi tài liệu bạn đọc mượn quá hạn
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 1 năm 2022)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo v/v tiển khai kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, các hình thức đào tạo đại học tại Trụ sở chính, Phân hiệu Đắk Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo
Thông báo v/v tiển khai kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, các hình thức đào tạo đại học tại Trụ sở chính, Phân hiệu Đắk Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo
 
Thông báo v/v mở lớp học lại đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học tuyển sinh trước năm 2021
Thông báo v/v mở lớp học lại đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học tuyển sinh trước năm 2021
 
Thông báo v/v kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, các hình thức đào tạo trình độ đại học
Thông báo v/v kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, các hình thức đào tạo trình độ đại học
 
Thông báo v/v giải quyết học lại đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học tuyển sinh trước năm 2021
Thông báo v/v giải quyết học lại đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học tuyển sinh trước năm 2021