Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/06/2021 đến ngày 17/06/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/06/2021 đến ngày 17/06/2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2021 đến ngày 06/06/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2021 đến ngày 06/06/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 31/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 31/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/5/2021 đến ngày 30/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/5/2021 đến ngày 30/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/5/2021 đến ngày 25/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/5/2021 đến ngày 25/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/5/2021 đến ngày 23/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/5/2021 đến ngày 23/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 20/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 20/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/5/2021 đến ngày 18/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/5/2021 đến ngày 18/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/5/2021 đến ngày 16/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/5/2021 đến ngày 16/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 7/5/2021 đến ngày 9/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 7/5/2021 đến ngày 9/5/2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 7/5/2021)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 7/5/2021)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 6/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 6/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 4/5/2021 đến ngày 5/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 4/5/2021 đến ngày 5/5/2021