Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký học tra cứu thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 45
Hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký học tra cứu thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 45
 
Kế hoạch Tổ chức chuyên đề giáo dục đạo đức đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong Tuần lễ giáo dục công dân
Kế hoạch Tổ chức chuyên đề giáo dục đạo đức đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong Tuần lễ giáo dục công dân
 
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I 2020-2021 đối với hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I 2020-2021 đối với hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch học quy chế và nội quy thư viện đối với sinh viên Khóa 45
Thông báo v/v thay đổi lịch học quy chế và nội quy thư viện đối với sinh viên Khóa 45
 
Thông báo v/v thay đổi phòng học, học kỳ I năm học 2020-2021 đối với hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi phòng học, học kỳ I năm học 2020-2021 đối với hệ đại học chính quy
 
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Trung tâm Thông tin thư viện Thông báo V/v giải quyết tiền photocopy của bạn đọc
Trung tâm Thông tin thư viện Thông báo V/v giải quyết tiền photocopy của bạn đọc
 
Thông báo thay đổi phòng học đối với các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I 2020 2021
Thông báo thay đổi phòng học đối với các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I 2020 2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Quyết định v/v quy định tổng số tín chỉ sinh viên phải tích lũy đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2019
Quyết định v/v quy định tổng số tín chỉ sinh viên phải tích lũy đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2019
 
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên. học viên các hệ đào tạo
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên. học viên các hệ đào tạo
 
Thông báo v/v tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch Covid-19
Thông báo v/v tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch Covid-19
 
THÔNG BÁO V/v Tập huấn hệ thống học Online trên phần mềm Microsoft Teams dành cho sinh viên, học viên
THÔNG BÁO V/v Tập huấn hệ thống học Online trên phần mềm Microsoft Teams dành cho sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học tại học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên lớp K18BCQ hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học tại học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên lớp K18BCQ hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên lớp K18A hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên lớp K18A hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy