Thông báo

Phiếu khảo sát trải nghiệm học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Phiếu khảo sát trải nghiệm học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Thông báo V/v nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
 
Thông báo v/v tổ chức Lễ khai giảng Khóa 46, hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy Khóa 20
Thông báo v/v tổ chức Lễ khai giảng Khóa 46, hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy Khóa 20
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học chưa nộp bài đúng quy định
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học chưa nộp bài đúng quy định
 
Thông báo v/v nộp Báo cáo thực tập chuyên môn, Nhật ký thực tập và giấy tờ khác đối với sinh viên hệ chính quy và sinh viên các lớp K18D,E,F,G hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v nộp Báo cáo thực tập chuyên môn, Nhật ký thực tập và giấy tờ khác đối với sinh viên hệ chính quy và sinh viên các lớp K18D,E,F,G hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp K17E,F,G,H và K18A,B,C hệ văn bằng hai chính quy (Đợt tốt nghiệp tháng 10 năm 2021)
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp K17E,F,G,H và K18A,B,C hệ văn bằng hai chính quy (Đợt tốt nghiệp tháng 10 năm 2021)
 
Thông báo V/v cấp phát bổ sung giáo trình cho sinh viên chất lượng cao
Thông báo V/v cấp phát bổ sung giáo trình cho sinh viên chất lượng cao
 
Thông báo v/v tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 42, Khóa 17 chính quy văn bằng 2 đợt 2 và Khóa 18 văn bằng 2 chính quy đợt 1
Thông báo v/v tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 42, Khóa 17 chính quy văn bằng 2 đợt 2 và Khóa 18 văn bằng 2 chính quy đợt 1
 
Thông báo v/v học tập Thứ Tư ngày 10/11/2021
Thông báo v/v học tập Thứ Tư ngày 10/11/2021
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học chưa nộp bài đúng quy định
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học chưa nộp bài đúng quy định
 
Thông báo Về việc cập nhật thông tin kê khai BHYT dành cho K46
Thông báo Về việc cập nhật thông tin kê khai BHYT dành cho K46
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy (Đợt tốt nghiệp tháng 7 và tháng 9 năm 2021)
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy (Đợt tốt nghiệp tháng 7 và tháng 9 năm 2021)
 
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa K37,K38,K40,K41,K42 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa K37,K38,K40,K41,K42 đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo v/v học tập Thứ Sáu ngày 15/10/2021
Thông báo v/v học tập Thứ Sáu ngày 15/10/2021
 
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022 đối với sinh viên K43, K44, K45
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022 đối với sinh viên K43, K44, K45
 
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022 đối với sinh viên K43, K44, K45
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022 đối với sinh viên K43, K44, K45
 
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2021
Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2021
 
Chính sách Quyền riêng tư
Chính sách Quyền riêng tư
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38 tốt nghiệp đợt 18; K40 tốt nghiệp đợt 12; K42 tốt nghiệp đợt 4 và đợt 5 còn nợ tài liệu Thư viện
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38 tốt nghiệp đợt 18; K40 tốt nghiệp đợt 12; K42 tốt nghiệp đợt 4 và đợt 5 còn nợ tài liệu Thư viện
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định