Chương trình đào tạo ngành Luật, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona Hoa Kỳ

Đăng vào 21/01/2020 00:00

Quyết định số 151/QĐ-ĐHLHN ngày 21/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo xem tại đây

Quyết định số 393/QĐ-ĐHLHN ngày 28/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo xem tại đây