Quyết định v/v phê duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2023-2024

Đăng vào 21/03/2024 17:05

Xem tại đây

Danh mục hình thức thi các học phần học kỳ II năm học 2023-2024: Xem tại đây