Thông tin về chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Đăng vào 26/07/2019 00:00

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt chương trình liên kết đào tạo đại học ngành Luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học ARIZONA, Hoa Kỳ. Nhằm đảm bảo quy chế công khai thông tin theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, Trường Đại học Luật Hà Nội công bố một số văn bản pháp lý, thông tin liên quan đến chương trình

Cơ sở pháp lý

Thông tin về Đại học Arizona:

     - Giấy phép đào tạo cử nhân chuyên ngành luật của Đại học Arizona, Hoa Kỳ

     - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của UA

Mẫu bằng cử nhân Luật (BA in law) do Đại học Arizona cấp cho sinh viên tham gia chương trình