Quy chế, quy định về đào tạo

Quyết định v/v ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo về việc nghỉ học tạm thời, thôi học tại học kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên chương trình liên kết đào tạo
Thông báo về việc nghỉ học tạm thời, thôi học tại học kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên chương trình liên kết đào tạo
 
Thông báo v/v gia hạn nộp chứng chỉ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 45 chương trình liên kết đào tạo
Thông báo v/v gia hạn nộp chứng chỉ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 45 chương trình liên kết đào tạo
 
Thông báo v/v công tác Cố vấn học tập đối với sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
Thông báo v/v công tác Cố vấn học tập đối với sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
 
Thông báo các kênh cung cấp thông tin đối vói sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
Thông báo các kênh cung cấp thông tin đối vói sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
 
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2022-2023
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2022-2023
 
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình đào tạo ngành Luật, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona Hoa Kỳ
Chương trình đào tạo ngành Luật, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona Hoa Kỳ
 
Thông tin về chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Thông tin về chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ