Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/5/2021 đến ngày 18/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/5/2021 đến ngày 18/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/5/2021 đến ngày 16/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/5/2021 đến ngày 16/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 7/5/2021 đến ngày 9/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 7/5/2021 đến ngày 9/5/2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 7/5/2021)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 7/5/2021)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 6/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 6/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 4/5/2021 đến ngày 5/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 4/5/2021 đến ngày 5/5/2021
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên các khóa chính quy văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên các khóa chính quy văn bằng 1
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/4/2021 đến ngày 03/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/4/2021 đến ngày 03/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 28/04/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 28/04/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/4/2021 đến ngày 27/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/4/2021 đến ngày 27/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/4/2021 đến ngày 25/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/4/2021 đến ngày 25/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/4/2021 đến ngày 21/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/4/2021 đến ngày 21/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/4/2021 đến ngày 13/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/4/2021 đến ngày 13/4/2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/4/2021 đến ngày 11/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/4/2021 đến ngày 11/4/2021