Học bổng & Học phí

Thông tin về xét học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019
Thông tin về xét học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 25/10/2018 đến ngày 30/10/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 25/10/2018 đến ngày 30/10/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/10/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/10/2018
 
DSSV K42 phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (đăng ký bổ sung Nghề luật phương pháp học luật)
DSSV K42 phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (đăng ký bổ sung Nghề luật phương pháp học luật)
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 (đăng ký đợt 3)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 (đăng ký đợt 3)
 
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 43
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 43
 
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập bổ sung cho sinh viên các khóa 40,41 và 42
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập bổ sung cho sinh viên các khóa 40,41 và 42
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí năm học 2018-2019
Quyết định V/v quy định mức thu học phí năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/06/2018 đến ngày 19/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/06/2018 đến ngày 19/06/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/06/2018 đến ngày 17/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/06/2018 đến ngày 17/06/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/06/2018
 
Thông báo V/v Tổ chức thu nợ học phí đối với sinh viên khóa 36,37,38,39 hệ đại học chính qui
Thông báo V/v Tổ chức thu nợ học phí đối với sinh viên khóa 36,37,38,39 hệ đại học chính qui
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/06/2018 đến ngày 10/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/06/2018 đến ngày 10/06/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/06/2018 đến ngày 07/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/06/2018 đến ngày 07/06/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/06/2018 đến ngày 05/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/06/2018 đến ngày 05/06/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2018 đến ngày 03/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2018 đến ngày 03/06/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/05/2018 đến ngày 31/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/05/2018 đến ngày 31/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2018 đến ngày 18/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2018 đến ngày 18/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/05/2018