Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2018 đến ngày 03/06/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2018 đến ngày 03/06/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/05/2018 đến ngày 31/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/05/2018 đến ngày 31/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2018 đến ngày 18/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2018 đến ngày 18/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 11/05/2018 đến ngày 14/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 11/05/2018 đến ngày 14/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 09/05 đến ngày 10/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 09/05 đến ngày 10/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 08/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 08/05/2018
 
Danh sách sinh viên đạt học bổng chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Danh sách sinh viên đạt học bổng chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 07/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 07/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/05 đến ngày 06/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/05 đến ngày 06/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 02/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 02/05/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/05/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/05/2018
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên Khóa 36,37,38,39,40,41 và chính quy liên thông Khóa 1 phải nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên Khóa 36,37,38,39,40,41 và chính quy liên thông Khóa 1 phải nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ II năm học 2017-2018
Thông tin về xét học bổng học kỳ II năm học 2017-2018
 
Học phí hệ văn bằng thứ 2 đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
Học phí hệ văn bằng thứ 2 đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các khoá chính quy
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các khoá chính quy
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/01/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/01/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/01/2018 đến ngày 25/01/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/01/2018 đến ngày 25/01/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/01/2018 đến ngày 23/01/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/01/2018 đến ngày 23/01/2018