Đại học chính quy

Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 17/4/2022 và 24/4/2022
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 17/4/2022 và 24/4/2022
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên các Khóa hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ nhất chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
Danh sách sinh viên các Khóa hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ nhất chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo Về các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người học Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo Về các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người học Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
 
Lịch thi vấn đáp môn Tin học của Khóa 46 và các lớp VB1 vừa làm vừa học từ 08/03/2022 đến 20/03/2022
Lịch thi vấn đáp môn Tin học của Khóa 46 và các lớp VB1 vừa làm vừa học từ 08/03/2022 đến 20/03/2022
 
Thông báo V/v nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi chuyên đề học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thông báo V/v nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi chuyên đề học kỳ 2 năm học 2021-2022
 
Danh sách kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, kỳ thi tháng 01/2022
Danh sách kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, kỳ thi tháng 01/2022
 
Thông báo V/v nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các HP theo Lịch thi HK 1 năm 2021-2022 K46 và VB2K20 hình thức chính quy tại trụ sở ĐHLHN và Phân hiệu
Thông báo V/v nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các HP theo Lịch thi HK 1 năm 2021-2022 K46 và VB2K20 hình thức chính quy tại trụ sở ĐHLHN và Phân hiệu
 
Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022
Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 1 năm 2022)
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 1 năm 2022)
 
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2021-2022
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2021-2022
 
Thời khóa biểu và lịch thi Khóa 46 hệ liên kết đào tạo đại học Arizona chính quy năm học 2021-2022 (bổ sung)
Thời khóa biểu và lịch thi Khóa 46 hệ liên kết đào tạo đại học Arizona chính quy năm học 2021-2022 (bổ sung)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập từ ngày 28/02 đến 3/04/2022 và đợt thực tập từ ngày 28/02 đến ngày 8/05/2022)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập từ ngày 28/02 đến 3/04/2022 và đợt thực tập từ ngày 28/02 đến ngày 8/05/2022)
 
Danh sách đề tài, giáo viên hướng dẫn sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy viết Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách đề tài, giáo viên hướng dẫn sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy viết Khóa luận tốt nghiệp
 
Danh sách sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy được quy đổi điểm học phần ngoại ngữ
Danh sách sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy được quy đổi điểm học phần ngoại ngữ
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo V/v trả lại tiền MGHP kỳ II (2020-2021) và kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên các khóa 42, 43, 44, 45
Thông báo V/v trả lại tiền MGHP kỳ II (2020-2021) và kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên các khóa 42, 43, 44, 45
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 23/01/2022)
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 23/01/2022)