Đại học chính quy

Thông báo về việc thi TOEIC ngày 24/09/2017
Thông báo về việc thi TOEIC ngày 24/09/2017
 
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
 
Thời khóa biểu Khóa 42 học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 18/9/2017)
Thời khóa biểu Khóa 42 học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 18/9/2017)
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017
 
Thông báo V/v nhận kinh phí chi trả cho cơ sở thực tập đối với sinh viên đoàn thực tập số 1 (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017)
Thông báo V/v nhận kinh phí chi trả cho cơ sở thực tập đối với sinh viên đoàn thực tập số 1 (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017)
 
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (bổ sung)
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (bổ sung)
 
Danh sách sinh viên Khóa 38 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 (upload lần 4 12/06/2017)
Danh sách sinh viên Khóa 38 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Kết quả thi tiếng Anh TOEIC ngày 27/05/2017
Kết quả thi tiếng Anh TOEIC ngày 27/05/2017
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy từ 20/5 đến 21/5/2017
Thông báo V/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy từ 20/5 đến 21/5/2017
 
Danh mục học phần, môn học dự kiến giảng dạy học kỳ 1 năm học 2017-2018
Danh mục học phần, môn học dự kiến giảng dạy học kỳ 1 năm học 2017-2018
 
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 22/04/2017
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 22/04/2017
 
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/03/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/03/2017
 
Quy định về khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/02/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/02/2017
 
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017