Thông báo

Trung tâm Thông tin Thư viện Thông báo V/v thu hồi tài liệu
Trung tâm Thông tin Thư viện Thông báo V/v thu hồi tài liệu
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II 2019 2020 đối với sinh viên Khóa 44
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II 2019 2020 đối với sinh viên Khóa 44
 
Thông báo thay đổi hội trường học và thi học kỳ II 2019-2020
Thông báo thay đổi hội trường học và thi học kỳ II 2019-2020
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 11/05/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 11/05/2020
 
Thông báo v/v triển khai giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất từ ngày 04/5/2020
Thông báo v/v triển khai giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất từ ngày 04/5/2020
 
Thông báo lịch hệ thống các học phần, môn học giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo lịch hệ thống các học phần, môn học giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2020
 
Thông báo về việc học trực tuyến đối với sinh viên, học viên
Thông báo về việc học trực tuyến đối với sinh viên, học viên
 
Công tác phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin thư viện mùa dịch COVID-19
Công tác phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin thư viện mùa dịch COVID-19
 
Thông báo V/v phát giáo trình đối với sinh viên lớp Chất lượng cao
Thông báo V/v phát giáo trình đối với sinh viên lớp Chất lượng cao
 
Thông báo lịch giảng dạy và học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo lịch giảng dạy và học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 13/4/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 13/4/2020
 
Thông báo V/v lùi thời hạn thu nhận và chấm điểm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020
Thông báo V/v lùi thời hạn thu nhận và chấm điểm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với sinh viên, học viên
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên kể từ ngày 30/03/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên kể từ ngày 30/03/2020
 
Thông báo v/v học trực tuyến dối với sing viên hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học
Thông báo v/v học trực tuyến dối với sing viên hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc, hệ đào tạo từ ngày 16/03/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc, hệ đào tạo từ ngày 16/03/2020
 
Thông báo v/v nộp kết quả thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v nộp kết quả thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy