Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Khóa 19 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt thực tập học kỳ phụ năm học 2021-2022 từ 06/6/2022 đến 14/8/2022)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Khóa 19 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt thực tập học kỳ phụ năm học 2021-2022 từ 06/6/2022 đến 14/8/2022)
 
Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên Khóa 14 (niên khóa 2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy vì vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường
Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên Khóa 14 (niên khóa 2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy vì vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường
 
Danh sách sinh viên các Khóa hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
Danh sách sinh viên các Khóa hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên chính quy Khóa 20
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên chính quy Khóa 20
 
Thông báo v/v rà soát Danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh đối với sinh viên Khóa 15(niên khóa 2016-2019) văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v rà soát Danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh đối với sinh viên Khóa 15(niên khóa 2016-2019) văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K18H,I,K hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập học kỳ II từ ngày 28/02 đến 7/05/2022)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K18H,I,K hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập học kỳ II từ ngày 28/02 đến 7/05/2022)
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo hình thức trực tuyến
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo hình thức trực tuyến
 
Thời khóa biểu học kỳ I 2021-2022 Khóa 20
Thời khóa biểu học kỳ I 2021-2022 Khóa 20
 
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K18D,E,F,G hệ văn bằng 2 chính quy (đợt thực tập từ ngày 20/9/2021 đến ngày 28/11/2021)
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K18D,E,F,G hệ văn bằng 2 chính quy (đợt thực tập từ ngày 20/9/2021 đến ngày 28/11/2021)
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng 2 chính quy (đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng 2 chính quy (đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K18D,E,F,G hệ văn bằng 2 Đại học chính quy (đợt thực tập từ 20/9/2021 đến 28/11/2021)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K18D,E,F,G hệ văn bằng 2 Đại học chính quy (đợt thực tập từ 20/9/2021 đến 28/11/2021)
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 18 văn bằng 2 chính quy
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 18 văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên K17I đủ điều kiện tốt nghiệp
Danh sách dự kiến sinh viên K17I đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên văn bằng đai học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên văn bằng đai học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp
 
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên văn bằng đại học thứ hai chính quy K17 (các lớp A,B,C,D)
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên văn bằng đại học thứ hai chính quy K17 (các lớp A,B,C,D)
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Luật pháp chế bộ, ngành văn bằng 2 chính quy (K17ICQ)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Luật pháp chế bộ, ngành văn bằng 2 chính quy (K17ICQ)
 
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu các lớp Khóa 19 đợt 2
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu các lớp Khóa 19 đợt 2