Đại học chính quy

Sổ tay sinh viên (Dành cho Khóa 46)
Sổ tay sinh viên (Dành cho Khóa 46)
 
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (Niên khóa 2019-2023) học cùng lúc hai chương trình
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (Niên khóa 2019-2023) học cùng lúc hai chương trình
 
Quyết định v/v phê duyệt cho sinh viên Khóa 45 học cùng lúc hai chương trình
Quyết định v/v phê duyệt cho sinh viên Khóa 45 học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học ký I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học ký I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 9/2021)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 9/2021)
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ I đối với các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến hệ đại học chính quy năm học 2021-2022
Lịch thi chuyên đề học kỳ I đối với các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến hệ đại học chính quy năm học 2021-2022
 
Kết quả Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Kỳ thi tháng 9/2021
Kết quả Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Kỳ thi tháng 9/2021
 
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2021-2022
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2021-2022
 
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
 
Danh sách phân ca thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt thi 9/2021
Danh sách phân ca thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt thi 9/2021
 
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (đợt thi tháng 9/2021)
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (đợt thi tháng 9/2021)
 
Thông báo v/v sao Bằng tốt nghiệp, Phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 6 và 7/2021
Thông báo v/v sao Bằng tốt nghiệp, Phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 6 và 7/2021
 
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy
Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy
 
Thông báo tổ chức ôn tập và thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 08/2021
Thông báo tổ chức ôn tập và thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 08/2021
 
Lịch thi học kỳ II và kỳ phụ năm học 2020-2021 theo hình thức tiểu luận và vấn đáp đối với sinh viên chính quy
Lịch thi học kỳ II và kỳ phụ năm học 2020-2021 theo hình thức tiểu luận và vấn đáp đối với sinh viên chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 43 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 43 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian thu bài thi kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với các học phần có lịch thi từ ngày 19/7/2021
Thông báo V/v thay đổi thời gian thu bài thi kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với các học phần có lịch thi từ ngày 19/7/2021
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định