Đại học chính quy

Thông báo và danh sách phòng thi đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng 05/2023
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng 05/2023
 
Thông báo tuyển chọn sinh viên đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Cuộc thi tranh tụng giả định The ASEAN MOOT (Vòng thi Quốc gia) năm 2023
Thông báo tuyển chọn sinh viên đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Cuộc thi tranh tụng giả định The ASEAN MOOT (Vòng thi Quốc gia) năm 2023
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học tập đối với môn học Tiếng Anh pháp lý 1 ngành Luật Chất lượng cao
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học tập đối với môn học Tiếng Anh pháp lý 1 ngành Luật Chất lượng cao
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối vơi sinh viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối vơi sinh viên toàn Trường
 
Thông báo v/v hủy các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v hủy các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 theo hình thức trực tuyến
Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên toàn Trường
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên toàn Trường
 
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy
 
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 44,45,46 năm học 2022-2023
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 44,45,46 năm học 2022-2023
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học tập đối với môn học The Law of Torts in the United States và môn học Intensive Advanced Legal Writing for International Students
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học tập đối với môn học The Law of Torts in the United States và môn học Intensive Advanced Legal Writing for International Students
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đối với các Khóa hình thức đào tạo chính quy (Đợt xét tháng 3/2023
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đối với các Khóa hình thức đào tạo chính quy (Đợt xét tháng 3/2023
 
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 44 hình thức Đại học chính quy
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 44 hình thức Đại học chính quy
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 44 hệ chính quy (Niên khóa 2019-2023)
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 44 hệ chính quy (Niên khóa 2019-2023)
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 03 năm 2023)
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 03 năm 2023)
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi ngày 12/3/2023
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi ngày 12/3/2023
 
Danh sách sinh viên Khóa 44 được công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
Danh sách sinh viên Khóa 44 được công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ