Lịch thi

Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính Trường Đại học Luật hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính Trường Đại học Luật hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Bổ sung) Khóa 18 hệ văn bằng 2 chính quy lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo hình thức trực tuyến
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Bổ sung) Khóa 18 hệ văn bằng 2 chính quy lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy tại trụ sở Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk đối với các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy tại trụ sở Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk đối với các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ phụ và kỳ I năm học 2020-2021 - Khóa 45 (dành cho sinh viên hoãn thi) theo hình thức viết tiểu luận và vấn đáp trực tuyến
Lịch thi học kỳ phụ và kỳ I năm học 2020-2021 - Khóa 45 (dành cho sinh viên hoãn thi) theo hình thức viết tiểu luận và vấn đáp trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ II 2020-2021 theo hình thức tiểu luận đối với sinh viên vừa làm vừa học
Lịch thi học kỳ II 2020-2021 theo hình thức tiểu luận đối với sinh viên vừa làm vừa học
 
Lịch thi học kỳ II 2020-2021 theo hình thức tiểu luận và vấn đáp đối với sinh viên chính quy
Lịch thi học kỳ II 2020-2021 theo hình thức tiểu luận và vấn đáp đối với sinh viên chính quy
 
Thông báo v/v hoãn lịch thi học kỳ II 2020-2021 với Khóa 44 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo v/v hoãn lịch thi học kỳ II 2020-2021 với Khóa 44 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 42 của Hội đồng Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 42 của Hội đồng Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
 
Lịch thi học lỳ II năm học 2020-2021
Lịch thi học lỳ II năm học 2020-2021
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy
 
Lịch thi học kỳ II 2020-2021 Khóa 44 tại Phân hiệu
Lịch thi học kỳ II 2020-2021 Khóa 44 tại Phân hiệu
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hoãn thi
Lịch thi bổ sung học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hoãn thi
 
Thông báo thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ II 2020 2021
Thông báo thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ II 2020 2021
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hoãn thi
Lịch thi bổ sung học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hoãn thi
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2020-2021
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2020-2021
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hoãn thi
Lịch thi bổ sung học kỳ I 2020 2021 đối với sinh viên hoãn thi
 
Lịch thi đối với sinh viên hoãn thi Học kỳ I năm học 2020 2021
Lịch thi đối với sinh viên hoãn thi Học kỳ I năm học 2020 2021
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 Khóa 45 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 Khóa 45 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo v/v hoãn lịch thi học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo v/v hoãn lịch thi học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Lịch thi học kỳ I 2020-2021 của Khóa 45 hệ đại học chính quy
Lịch thi học kỳ I 2020-2021 của Khóa 45 hệ đại học chính quy