Chương trình Liên kết đào tạo Arizona

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa 47 chương trình liên kết đào tạo
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa 47 chương trình liên kết đào tạo
 
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2022-2023
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2022-2023
 
Quyết định V/v sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-20223 đối với trình độ đào tạo tiến sĩ theo QĐ số 2340 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-20223 đối với trình độ đào tạo tiến sĩ theo QĐ số 2340 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo liên kết với Đại học Arizona Hoa Kỳ
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo liên kết với Đại học Arizona Hoa Kỳ
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Học bổng, học phí
Quyết định V/v quy định mức thu học phí chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) năm học 2021-2022
 
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thời khoá biểu
Thời khoá biểu
 
Hoạt động bổ trợ, ngoại khóa
Một số hoạt động của sinh viên tham gia chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Chương trình đào tạo ngành Luật, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona Hoa Kỳ
Chương trình đào tạo ngành Luật, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona Hoa Kỳ
 
Thông tin về chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Thông tin về chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ