Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/12/2018
 
Danh sách học viên nộp tiền học phí cao học, nghiên cứu sinh ngày 20/12/2018
Danh sách học viên nộp tiền học phí cao học, nghiên cứu sinh ngày 20/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 18/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 18/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2018 đến ngày 02/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2018 đến ngày 02/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 23/11/2018 đến ngày 25/11/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 23/11/2018 đến ngày 25/11/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/11/2018 đến ngày 22/11/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/11/2018 đến ngày 22/11/2018
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019
Thông tin về xét học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 25/10/2018 đến ngày 30/10/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 25/10/2018 đến ngày 30/10/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/10/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/10/2018
 
DSSV K42 phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (đăng ký bổ sung Nghề luật phương pháp học luật)
DSSV K42 phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (đăng ký bổ sung Nghề luật phương pháp học luật)
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 (đăng ký đợt 3)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 (đăng ký đợt 3)