Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/05/2019 đến ngày 02/06/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/05/2019 đến ngày 02/06/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/06/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/06/2019
 
Danh sách sinh viên hưởng học bổng ngành Luật Chất lượng cao
Danh sách sinh viên hưởng học bổng ngành Luật Chất lượng cao
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2019 đến ngày 28/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2019 đến ngày 28/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/05/2019 đến ngày 26/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/05/2019 đến ngày 26/05/2019
 
Thông tin về xét học bổng Khóa 43 học kỳ II năm học 2018-2019
Thông tin về xét học bổng Khóa 43 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/05/2019 đến ngày 23/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/05/2019 đến ngày 23/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 21/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 21/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/05/2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1 và thu nợ học phí các lớp cao học, nghiên cứu sinh
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1 và thu nợ học phí các lớp cao học, nghiên cứu sinh
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (Cập nhật ngày 10/05/2019)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (Cập nhật ngày 10/05/2019)
 
Thông báo V/v trả lại học phí học kỳ II năm học 2017-2018 và học kỳ I năm học 2018-2019 (lần 2)
Thông báo V/v trả lại học phí học kỳ II năm học 2017-2018 và học kỳ I năm học 2018-2019 (lần 2)
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thông tin về xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu nợ học phí từ kỳ I năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui; hệ vừa làm vừa học; học viên cao học, nghiên cứu sinh
Thông báo V/v Tổ chức thu nợ học phí từ kỳ I năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui; hệ vừa làm vừa học; học viên cao học, nghiên cứu sinh
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/12/2018
 
Danh sách học viên nộp tiền học phí cao học, nghiên cứu sinh ngày 20/12/2018
Danh sách học viên nộp tiền học phí cao học, nghiên cứu sinh ngày 20/12/2018