Đầu năm 2022 nhiều quy chế nội bộ được ban hành tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 04/01/2022 16:13

Ngày 04/01/2021, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác. Trong đó, Nhà trường thông báo các quy định mới được ban hành, có hiệu lực kể từ 01/01/2022.

Ngày 04/01/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ký ban hành 3 quy chế nội bộ quan trọng bao gồm Quyết định số 01/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội”; Quyết định số 02/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Luật Hà Nội; Quyết định số 03/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy chế tiền lương đối với ngườ lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội được ban hành nhằm quy định quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ các cấp được tổ chức tại Trường hoặc do giảng viên, viên chức khác và người lao động của Trường thực hiện các cơ quan, đơn vị khác ngoài Trường. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường; Giảng viên, viên chức khác hoặc người lao động của Trường tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ tại các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã được ban hành sau một thời gian rà soát, cập nhât, tinh chỉnh, tiếp thu các ý kiến góp ý của toàn thể viên chức, người lao động trong Trường. Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành này sẽ thay thế cho quy chế chi tiêu nội bộ cũ được ban hành theo Quyết định số 1807/QĐ-TCKT ngày 30 tháng 8 năm 2011. Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành là cơ sở để thực hiện thống nhất các hoạt động thu, chi và quản lý tài chính nhằm sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí, phục vụ cho nhu cầu phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội. Bên cạnh đó, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng ban hành quy chế tiền lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Trường. Quy chế quy định rõ về thẩm quyền ký hợp đồng lao động, xếp lương, điều chỉnh lương, bảng lương, nguyên tắ xếp bậc lương, hình thức và kỳ trả lương, điều chỉnh lương, tiền thưởng năm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nguồn trả lương, trả thưởng và các chế độ khác đối với người lao động làm việc tại Trường. Quy chế áp dụng đối với người lao động ký hợp đồng lao động với Trường Đại học Luật Hà Nội theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết ba quy chế được ban hành tổng hợp từ các nội dung đã được kế thừa các quy định liên quan cũng như bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với chiến lược, định hướng xây dựng Trường trở thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo luật ở nước ta. Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên hy vọng trong năm 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ xây dựng và ban hành nhiều quy chế nội bộ để đảm bảo tính dân chủ, minh bạch.