THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ DIỄN ĐÀN “LUẬT HỌC VÀ PHÁT TRIỂN” NĂM 2022

Đăng vào 18/03/2022 16:28

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ  DIỄN ĐÀN “LUẬT HỌC VÀ PHÁT TRIỂN” NĂM 2022

Kính gửi:     ………………………………………………………………                  

Diễn đàn “Luật học và Phát triển” là chuỗi các sự kiện khoa học được tổ chức thường niên tại Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm huy động, phát huy tri thức luật học và tri thức liên ngành phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Năm 2022, Diễn đàn “Luật học và Phát triển” có  chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Mục đích của Diễn đàn năm nay là trao đổi, đóng góp các quan điểm khoa học về những vấn đề lớn phục vụ việc xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Diễn đàn sẽ được tổ chức dưới hình thức cụm hội thảo tập trung vào 4 nhóm chủ đề chính sau đây:

1. Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2. Những vấn đề về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

3. Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

4. Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

Các bài viết cần đề xuất những nội dung lớn, có tính cấp thiết, trọng tâm cần xem xét trong quá trình xây dựng Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban tổ chức Diễn đàn trân trọng kính mời ……………………………. tham gia viết bài cho Diễn đàn. Tiêu đề và yêu cầu đối với bài viết đề nghị tham khảo trong danh mục gửi kèm thư mời.

Hình thức, dung lượng báo cáo: Trình bày trên khổ A4; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14. Toàn văn bài viết tối thiểu 10 trang, tối đa 15 trang.

Thời gian cụ thể như sau:

- Tác giả đăng ký chủ đề bài viết và tóm tắt gửi trước ngày 15/03/2022. Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến theo đường link sau: https://forms.gle/fvzFwkSBAXrXtkgRA

- Ban tổ chức xác nhận mời tham gia viết bài trước ngày 20/03/2022.

- Tác giả gửi bài viết hoàn chỉnh trước ngày 10/04/2022

- Ban tổ chức gửi ý kiến thẩm định bài viết trước ngày 20/04/2022

- Tác giả hoàn thiện bài viết (nếu có yêu cầu chỉnh sửa) trước ngày 25/4/2022.

- Thời gian dự kiến tổ chức Diễn đàn: Từ 16 đến 31 tháng 5/2022.

Địa chỉ email nhận bài viết hoàn chỉnh: hoithaohlu@gmail.com

Nếu cần thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với TS. Trần Vũ Hải – Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Thường trực Ban điều hành Diễn đàn. Điện thoại: 0983137393.

Trân trọng cảm ơn!

Xem chi tiết tại đây!